X
Meniu
FacebookLinkedin
X

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (AŠTUNTAS)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (AŠTUNTAS)

Kviečiama teikti vietos projektų paraiškas pagal:

Strategijos pavadinimas

„Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2007 – 2013 m.
Strategijos prioritetai II PRIORITETAS – Kalvarijos VVG teritorijos gyventojų sutelktumo ir tapatumo stiprinimas.
Pagrindiniai Strategijos tikslai II Prioriteto tikslas – stiprinti vietos socialinį kapitalą ir išlaikyti krašto savitumą, skatinti VVG teritorijoje veikiančių organizacijų partnerystę.
Strategijos remiamos priemonės, veiklos sritys II.I. ĮVAIRIŲ VIETOS GYVENTOJŲ GRUPIŲ ĮTRAUKIMAS Į BENDRĄ VEIKLĄ IR JŲ BENDRADARBIAVIMO SKATINIMASII.I.1. Veiklos sritis. Jaunimo ir moterų užimtumui skatinti skirti projektai.II.I.2. Veiklos sritis. Gyventojų grupių ir organizacijų bendradarbiavimo projektai.
Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdas Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama 4 716,00  Lt., o kiti projektai bus atrenkami į rezervinių vietos projektų sąrašą ir bus finansuojami, jei atsiras lėšų. Paramos lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.Renkami projektai, kurių prašoma suma neviršija              25 000,00 Lt (į šią sumą neįskaičiuojamas PVM).Išlaidų apmokėjimo būdai – išlaidų kompensavimas su avansu, sąskaitų apmokėjimas.
Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai Tinkami pareiškėjai: kaimo bendruomenės ir kitos NVO. 
Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarka Vietos projekto paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (turėti atitinkamus dokumentus). Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos originalas ir vietos projekto paraiškos versija elektronine laikmena. Kiekvienas paraiškos ir priedų puslapis turi būti sunumeruotas. Vietos projekto paraiška ir jos priedai turi būti įsegta į segtuvą.
Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis

Vietos projektų paraiškos renkamos 2014 m. rugpjūčio 19 d. 8.00 val. – 16.30 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse: www.nma.lt, www.kalvarijosvvg.lt. Taip pat juos nemokamai galima gauti, vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Ugniagesių g. 12-3, 69206 Kalvarija. Kontaktinis telefonas: +37069987998 – projektų koordinatorė Simona Bražinskaitė.


Paraiškos forma

Mokėjimo prašymo forma

Sprecialiosios taisyklės

Vidaus tvarkos aprašas

Pirmumo sąrašas

Administracinės atitikties sąrašas

Tinkamumas

Tinkamumas

Info apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus

Info apie priimtus ir isigaliojusius sprendimus 


Pareiškėjai, pateikę mokėjimo prašymus taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, nuo lėšų gavimo dienos per 5 d.d. turi informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą apie atsiskaitymus su tiekėjais ar rangovais pateikiant banko sąskaitos išrašą šiais adresais:alma.drazdauskiene@nma.lt arba darius.valiusis@nma.lt.

Dalintis