X
Meniu
FacebookLinkedin
X

2016–2023 M. STRATEGIJA

VPS metinė ataskaita už 2016 m.

*******************************************************************************************************

Naujienlaiskis Nr.4_2017_rugsejo mėn.

Naujienlaiskis Nr. 3 2017_birzelio mėn.

Naujienlaiskis Nr.2 2016_gruodžio mėn.

Naujienlaiskis Nr.1_2016_rugsejo mėn.

*******************************************************************************************************

Socialinio_verslo_gidas

*******************************************************************************************************

ES ir nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką

Europos sąjungos teisės aktai

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005

Lietuvos teisės aktai

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa 

Lietuvos KP LEADER priemonės teisės aktai

Žemės ūkio ministerijos internetinis tinklapis

Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinis tinklapis

LEADER programa Lietuvoje

Lietuvos kaimo tinklas

*******************************************************************************************************

Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos pakeitimas Nr. 1 

Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija (patvirtinta)

Kalvarijos VVG rengia naują vietos plėtros strategiją 2014-2020 metams. Kviečiame Kalvarijos savivaldybės kaimo bendruomenes, įstaigas, verslo įmones, kitas organizacijas bei savivaldybės gyventojus teikti pasiūlymus dėl naujos strategijos rengimo.

Pasiūlymus prašome teikti elektroniniu paštu info@kalvarijosvvg.lt, telefonu ar atvykus į VVG būstinę iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Pasiūlymai turėtų atitikti Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 metams LEADER prioritetus ir remiamas sritis.


Seniūnijų plėtros planai

Anketinės apklausos rezultatai Kalvarijos VVG