X
Menu
X

APIE MUS

VVG steigimas ir veikla. Kalvarijos vietos veiklos grupė (VVG) įsteigta 2006 m., po bendro sutarimo nutraukti Suvalkijos krašto vietos veiklos grupės, apėmusios Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių, Vilkaviškio ir Šakių rajonų teritoriją. 2006 m. rugpjūčio 8 d. visuotiniame narių susirinkime patvirtinti Kalvarijos VVG įstatai. VVG steigėjai: Valdas Aleknavičius, Gintas Baliulis, Angelė Bapkauskienė ir Marija Murauskienė. Susirinkime išrinkta 3 narių valdyba. 2006 m. rugpjūčio 28 d. įregistruota Kalvarijos VVG ir jos įstatai. 2006 m. spalio 2 d. išrinkti dar 5 valdybos nariai.

2015 m. liepos 9 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime patvirtinti naujos redakcijos Kalvarijos VVG įstatai, kurie Juridinių asmenų registre įregistruoti liepos 31 d. Įstatai buvo papildyti 2015 m. lapkričio 12 d.

VVG narių skaičius – 23 asmenys. Pilietinei visuomenei atstovauja 82,6 proc. narių, vietos valdžiai – 4,4  proc. narių ir verslo sektoriui – 13,0 proc. narių.

2015 m. rugsėjo 10 d. visuotiniame narių susirinkime išrinkta 11 asmenų, atstovaujančių pilietinės visuomenės (45,5 proc. valdybos narių), verslo (27, 3 proc.) ir vietos valdžios sektoriams (27,3  proc.) Kalvarijos VVG taryba.  Penki tarybos nariai yra jauni asmenys iki 40 m. amžiaus.

VVG valdymas. Vietos veiklos grupės organai yra: 1) aukščiausias organas – Kalvarijos VVG visuotinis narių susirinkimas; 2) kolegialus valdymo organas – Kalvarijos VVG taryba; 3) vienasmenis valdymo organas – Kalvarijos VVG pirmininkas.

KALVARIJOS VVG MISIJA IR VIZIJA

VVG teritorijos vizija iki 2023 m.

Kalvarijos VVG teritorija - tai ekonomiškai stiprus, kuriantis perspektyvią aplinką jauniems žmonėms kraštas, kuriame gyvena bendruomeniški, iniciatyvūs, verslūs ir laimingi žmonės. Čia kuriami ir plėtojami novatoriški verslai, pagrindinėms paslaugoms teikti pritaikyta viešoji infrastruktūra, gebama prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir kurti pridėtinę vertę vietovėje, tausiai naudojant vietos išteklius bei gerinant vietos žmonių gyvenimo kokybę.

VVG misija

Kalvarijos VVG, telkdama visus kaimo plėtros dalyvius, vadovaudamasi principu „iš apačios į viršų“, bendromis pastangomis siekia įgyvendinti integruotą požiūrį į kaimo plėtrą, gerinti gyvenimo sąlygas ir kokybę kaime.

KALVARIJOS VVG TIKSLAI

Pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti kaimo plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Kalvarijos savivaldybėje, įgyvendinti VVG teritorijos vietos plėtros strategiją.

KALVARIJOS VVG UŽDAVINIAI

Pagrindiniai uždaviniai:

 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei užtikrinti;
 • skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo ir įgyvendinimo;
 • organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
KALVARIJOS VVG VERTYBĖS
 • Iniciatyvumas – VVG teikia pažangias idėjas bei organizuoja jų įgyvendinimą, skatina bendruomenes ir kitas organizacijas imtis veiklos, priimti kūrybiškus ir motyvuotus sprendimus bei siekti palankių rezultatų.
 • Kompetencija – 4 VVG nariai nuo 2003 m. dalyvavo Suvalkijos krašto VVG veikloje kaip valdybos nariai, 11 VVG narių nuo 2006 m. dalyvauja Kalvarijos VVG veikloje, todėl išmano VVG veiklos tikslus, VVG teritorijos plėtros galimybes, yra kompetentingi teikti pasiūlymus bei priimti tinkamus sprendimus. Dauguma jų yra dalyvavę VVG organizuotuose mokymuose ir įgiję įvairių kompetencijų bei įgūdžių, leidžiančių pilnavertiškai dalyvauti VVG veikloje. Visi VVG administracijos darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą, dauguma dirba nuo VVG įsteigimo, nuolat kelia savo kvalifikaciją dalyvaudami VVG organizuojamuose mokymuose. Kūrybiškas VVG narių tobulėjimas yra neatsiejamas nuo dalyvavimo VVG veikloje.
 • Atsakomybė – VVG yra atsakinga už tinkamą savo veiklos tikslų bei sričių numatymą, už teritorijos kryptingos ir planingos plėtros skatinimą, bendruomeninių bei kitų organizacijų aktyvinimą, reikšmingus, pamatuojamus ir svarius savo veiklos rezultatus.
 • Sąžiningumas – VVG nariai savo veikloje vadovaujasi sąžiningumo principu, sako tiesą, garbingai elgiasi kitų asmenų atžvilgiu, laikosi aukščiausių elgesio standartų, vengia situacijų, galinčių sukelti abejones.
 • Pareigingumas – vykdydami savo veiklą VVG nariai jaučia atsakomybę už savo veiksmus, kruopščiai ir tiksliai atlieka savo pareigas.
 • Bendradarbiavimas – VVG nariai yra aktyvūs, lankstūs, komunikabilūs, draugiški, todėl vykdydami veiklą sėkmingai ir efektyviai bendradarbiauja tarpusavyje, su bendruomeninėmis organizacijomis bei kitomis NVO. VVG puoselėja bendradarbiavimo ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio VVG, naudojasi partnerių gerąja patirtimi ir perteikia savo patyrimą.