KALVARIJOS VVG VPS PRIORITETAI IR PRIEMONĖS

Iš viso parama vietos projektams laikotarpiui iki 2023 m. – 922584,8 Eur (kai strategija įvertinta 100 balų). Pesimistinis variantas – 749780 Eur (kai strategija įvertinta 70 balų)

I PRIORITETAS. BENDRUOMENĖS TELKIMAS IR SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS  221035 Eur.

Prioriteto tikslas – įgalinti VVG atstovaujamos teritorijos bendruomenę bendradarbiaujant spręsti vietos socialines problemas

1.1. Priemonė. (6B) Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas 110000,00Eur.

Tikslas – ugdyti įvairių amžiaus grupių gyventojų gebėjimus veikti kartu mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant socialinį solidarumą

Projektų pavyzdžiai: bendrų renginių (kūrybinių stovyklų, plenerų, tradicinių švenčių, mugių ir kitų viešųjų renginių), organizavimas, jaunimo įtraukimas į socialinių paslaugų, teikiamų bendruomenės lygiu, organizavimą; daugiavaikių ir kitų paramos pageidaujančių šeimų rėmimas, įtraukiant šių šeimų vaikus ir kitus šeimos narius į „hobby“ pobūdžio žemės ūkio veiklą (pvz., bitininkystę, dekoratyvinių, naminių gyvūnų bei paukščių auginimą ir pan.); savanorystės akcijų organizavimas didinant gyventojų užimtumo galimybes ir t.t.

Pastaba. Investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.

Paramos intensyvumas 80 proc.

1.2. Priemonė. (6B) Viešosios infrastruktūros pritaikymas pagrindinėms paslaugoms teikti 100000 Eur

Priemonės tikslas – didinti kaimo gyvenamųjų vietovių patrauklumą ir gerinti gyvenimo kokybę pritaikant viešąją infrastruktūrą paslaugoms teikti.

Projektų pavyzdžiai: nedidelių sporto aikštelių įrengimas, lauko treniruoklių aikštelių įrengimas, bendruomenės namų pritaikymas paslaugų gyventojams teikimui ir pan.

Pastaba. Investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.

Paramos intensyvumas 80 proc.

1.3. Priemonė. (1C) Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas. 11034,80 Eur.

Tikslas – suteikti projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamą kompetenciją, būtiną įgyvendinti vietos projektus

Projektų pavyzdžiai: kaimo bendruomenių ir kitų savivaldybės NVO atstovų, besiimančių naujos veiklos (ypač ūkinės) profesinės kompetencijos ugdymas (supažindinimas su gerąja šalies ir užsienio patirtimi, gebėjimų naudotis įgyta technika ir įrengimais suteikimas), taip pat kitų vietos projektų pareiškėjų mokymosi poreikių tenkinimas.

Pastaba. Investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.

Paramos intensyvumas 80 proc.

II PRIORITETAS. VIETOS ŪKIO ORIENTAVIMAS Į DARNIĄ IR ILGALAIKĘ KRAŠTO PLĖTRĄ 701550 Eur.

Prioriteto tikslas – atskleisti darnios ir ilgalaikės krašto plėtros naujas galimybes, įgyvendinant demonstracinio pobūdžio ūkinės veiklos iniciatyvas

2.1. Priemonė. (6B) NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra. 251550 Eur.

Tikslas – sudaryti galimybes vietos gyventojams gauti papildomas pajamas, įsitraukiant į paslaugų vietovėje įvairinimą ir vietos produktų gamybą

Projektų pavyzdžiai: kaimo bendruomenių ir kitų NVO ūkinės veiklos organizavimas. Pvz., paslaugų vietos gyventojams sukūrimas, paslaugų turistams sukūrimas, vietos produktų (pvz., sūrių, įvairių kepinių, suvenyrų, rankdarbių ir kt. gaminių gamyba ir realizavimas) ir pan.

Projektai turi atitikti nacionalinę socialinio verslo koncepciją.

Pastaba. Investicijos tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.

Paramos intensyvumas 80 proc.

2.2.Priemonė. (1A) Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ 100000 Eur.

Tikslas – remti vietos produkcijos gamintojus, užtikrinant smulkių ūkininkų ir kaimo bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimą sukuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“.

Projektų pavyzdžiai: kooperuotam vietos produkcijos supirkimui ir/arba surinkimui ir pardavimui reikalingos įrangos įsigijimas, įvairių rinkodaros priemonių rengimas ir įgyvendinimas.

Projektai turi atitikti nacionalinę socialinio verslo koncepciją.

Pastaba. Investicijos tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.

Paramos intensyvumas 80 proc.

2.3. Priemonė. (6A) Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra 350000 Eur.

Tikslas atskleisti vietos išteklių geresnio panaudojimo galimybes verslo plėtrai

Projektų pavyzdžiai: naujos produkcijos iš vietos žaliavų gaminimas; naujų paslaugų sukūrimas panaudojant vietos išteklius; verslo įmonių (įskaitant ir labai smulkias įmones) bei ūkių gamybinių pajėgumų ir paslaugų teikimo įrangos modernizavimas ir pan.

Pastaba. Investicijos, tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.

Paramos intensyvumas 50 proc.

Čia galite atsisiųsti dokumentą word formatu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *