Vadovaujantis „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija) 4 priedo 21 punktu, Kalvarijos vietos veiklos grupė 2022 m. balandžio 5 d. organizuoja vietos projektų atrankos komiteto posėdį, taikant rašytinę procedūrą.

Posėdžio metu bus svarstomi 9-tojo kvietimo pagal VPS priemones „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) ir „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-6), pateiktų vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai.

Vietos projektų atrankos komiteto nariams dokumentacija yra išsiųsta asmeniškai. Užpildytas  balsavimo raštu anketas PAK nariai turi atsiųsti iki š. m. balandžio 5 d., 17 val. (imtinai) el. p. [email protected] arba pristatyti VVG administracijai adresu Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija.