KALVARIJOS VVG NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TVARKA BEI SĄLYGOS

  1. Kalvarijos VVG nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, sumokėję stojamąjį mokestį  ir priimti į narius Kalvarijos VVG visuotino narių susirinkimo sprendimu. Vietos veiklos grupėje juridiniam asmeniui atstovauja jo deleguotas atstovas arba pakaitinis asmuo.
  2. Juridinis asmuo, norintis įstoti į Kalvarijos VVG privalo pateikti organizacijos vadovo parašu ir organizacijos antspaudu patvirtintą motyvuotą prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, stojimo į VVG motyvas, organizacijos kontaktiniai duomenys, juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, posėdžio, kuriame nutarta stoti į Kalvarijos VVG ir deleguoti atstovaujantįjį asmenį dalyvauti Kalvarijos VVG veikloje, protokolo išrašą.
  3. Fizinis asmuo, norintis įstoti į Kalvarijos VVG privalo pateikti motyvuotą prašymą, kuriame nurodyti asmeniniai kontaktai, stojimo į Kalvarijos VVG motyvas.
  4. Kalvarijos VVG narys, norintis išstoti iš Kalvarijos VVG, pateikia prašymą Kalvarijos VVG pirmininkui. Juridinis asmuo prie prašymo pateikia organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą dėl išstojimo. Narystė pasibaigia nuo prašymo padavimo dienos, jei prašyme nenurodyta vėlesnė diena. Tokio nario išstojimą tvirtina Kalvarijos VVG taryba.
  5. Kalvarijos VVG narys gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu jo veikla prieštarauja Kalvarijos VVG ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytiems tikslams, trukdo įgyvendinti Kalvarijos VVG uždavinius ir (ar) vykdyti jos funkcijas, daugiau nei metus nemoka nario mokesčio, atskleidęs konfidencialią informaciją, kitaip grubiai pažeidęs įstatus arba kai jo elgesys prieštarauja bendru sutarimu numatytoms organizacijos vertybėms.
  6. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas turtas negrąžinami.
  7. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, narys ne vėliau kaip per dvi savaites atsiskaito su Kalvarijos VVG už visas jam patikėtas materialines vertybes, jas grąžindamas natūra arba kompensuodamas atitinkama pinigų suma.

KALVARIJOS VVG YRA ATVIRA NAUJIEMS NARIAMS ORGANIZACIJA, TODĖL KVIEČIAME NAUJUS NARIUS PRISIJUNGTI PRIE VVG KOMANDOS