KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

KPP PRIEMONĖ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“

INFORMACIJA APIE KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI (III kvietimas)

2012 m. liepos 09 d.

Eil. Nr. Vietos projekto pareiškėjo/partnerio pavadinimas Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos kodas Skirta paramos lėšų suma/PVM, Lt
1. Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinė mokykla „Bendrumas mus vienija“ Projekto metu bus parengtos ir įgyvendinamos įvairios užimtumo programos vietos gyventojams: programa, skirta įsidarbinimo galimybės padidinti, kompiuterinio raštingumo, anglų, vokiečių kalbų kursai, organizuojama jaunųjų literatų klubo, knygos mylėtojų klubo, sporto klubo, jaunųjų policijos rėmėjų klubo veikla. Šias įvairios programos bus paruoštos ir įgyvendintos pareiškėjo savanoriškų darbų pagrindu. Jungėnų pagrindinė mokykla siekia tapti atvira vietos gyventojams, todėl platesnei veiklai vykdyti projekto metu bus įsigyta kompiuterinė įranga, projektorius, įdiegta vaizdo stebėjimo sistema bei mokyklos radijo bei elektroninio skambučio ir pranešimų transliavimo sistema.Projekto veiklos bus vykdomos bendradarbiaujant su Jungėnų kaimo bendruomene, Kalvarijos savivaldybės viešąja biblioteka, Marijampolės darbo birža. LEADER-12-KALVARIJA-03-001 24 793,39/5 206,61
2. Kalvarijos savivaldybės kultūros centras/ Kvietkinės kaimo bendruomenė „Pažink savo kraštą“ Projekto metu planuojama suorganizuoti Kalvarijos kraðto ðventæ „Ðypsausi savo kraðtui“, bendruomenës atstovø iðvykas á kitas bendruomenes (Kvietkinës, Jungënø, Aistiðkiø), surengti baigiamàjá projekto susitikimà. Organizuojant kraðto ðventæ bendruomenës bus ápareigotos paruoðti meninius kiemelius (kiemeliø árengimo tema – „Duonos kelias“, kiekviena bendruomenë demonstruos atskirà ðio kelio etapà). Projekto ágyvendinimo metu planuojama ásigyti kompiuterinæ technikà, baldus (këdes suolus, indus, tinkamus masiniams renginiams), medþiagas bendruomeniø kiemeliams árengti. Ásigyti baldai ir kompiuterinë technika bus naudojami renginiø metu, taip pat uþtikrins, kad panaðios veiklos galës vykti ir po projekto ágyvendinimo.Projektas ágyvendinamas su partneriu – Kvietkinës kaimo bendruomene. Bendruomenë prie projekto prisideda ánaðu natûra – savanoriðku darbu. LEADER-12-KALVARIJA-03-003 25 788,51/3 509,04
3. Tarprubežių bendruomenės centras ,,Mes galim“ Projekto įgyvendinimo metu planuojama: 1) įrengti tinklinio aikštelę (aikštelę pareiškėjas įrengs savo iniciatyva, aikštelės įrengimui finansavimo neprašoma. Aikštelė bus įrengiama Laisvės gatvėje, Tarprubežių kaime, 2) įsigyti sporto inventorių, kurio dalis tinkama žaidimui lauke (krepšinio, futbolo, tinklinio kamuoliai ir pan.), dalis – uždarose patalpose (treniruokliai, stalo teniso stalas ir kt.); 3) įsigyti kompiuterinę ir skaitmeninę techniką (pareiškėjas nurodo, jog ji bus skirta sveikatinimo užsiėmimams vesti, taip pat bus fiksuojamos bendruomenės vykdomos veiklos) bei aplinkos tvarkymo įrangą (skirtą užtikrinti sportui skirtų viešųjų erdvių priežiūrą).Pareiškėjas nurodo, kad įsigijus įrangą bus užtikrinta galimybė vesti sveikatinimo užsiėmimus tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų laiku. Visas numatomas įsigyti inventorius, technika ir įranga bus laikoma Tarprubežių kultūros centro patalpose, kur ir yra registruota bendruomenė bei jai paskirtos patalpos.Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda įnašu natūra – savanorišku darbu, LEADER-12-KALVARIJA-03-005 29 789,20
4. VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras/ Kalvarijos savivaldybės administracija ,,Kalvarijos savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro filialų: Akmenynų, Liubavo ir Jusevičių medicinos punktų vidaus patalpų atnaujinimas, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę’’ Įgyvendinant vietos projektą bus atliekamas paprastasis remontas trijuose VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro filialuose. Taip pat dviejuose iš jų bus atnaujinama dalis baldų.Įgyvendinant projektą bus atliekami šie darbai:Akmenynų medicinos punkte: ardymo darbai – lentinių grindų, senų langų,  durų ir staktų; demontavimo darbai – radiatorių išmontavimas ir jų keitimas naujais; vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas; kanalizacijos vamzdžių tiesimas; centrinio šildymo vamzdynų montavimas; betonavimo, sienų ir vidaus paviršių paruošimo ir dažymo darbai; keramikinių plytelių klojimo darbai; elektros instaliacijos atnaujinimo darbai; baldų ir įrangos montavimas; pakabinamų lubų įrengimo darbai; sanitarinių mazgų atnaujinimas.

Liubavo medicinos punkte: lentinių grindų ardymo darbai; betonavimo darbai; grindų ir pertvarų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas; laidų komplektavimo ir tiesimo bei instaliacijos darbai; paviršių aptaisymas gipso plokštėmis; vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas; kanalizacijos vamzdžių tiesimas; centrinio šildymo vamzdyno montavimas; sienų ir vidaus paviršių paruošimo ir dažymo darbai; radiatorių keitimo naujais darbai; akustinių pakabinamų lubų įrengimas; sanitarinių mazgų atnaujinimas.

Jusevičių medicinos punkte: lentinių grindų, sienų lentinio apkalo demontavimo darbai, elektros instaliacijos darbai; radiatorių išmontavimo ir keitimo naujais darbai; grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas; keramikinių plytelių klojimo darbai; vidaus paviršių, sienų paviršių paruošiamieji dažymui darbai ir jų dažymas; pakabinamų lubų įrengimas; sanitarinių mazgų atnaujinimas; baldų ir įrangos montavimas.

LEADER-12-KALVARIJA-03-007 152 122,41/31 945,71
5. Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka/ Kalvarijos savivaldybės administracija ,,Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Akmenynų, Brukų, Liubavo, Jungėnų, Sangrūdos filialų patalpų pritaikymas visuomenės poreikiams’’ Projekto veikla:Įgyvendinant vietos projektą bus atliekamas paprastasis remontas penkiuose Kalvarijos viešosios bibliotekos filialuose. Taip pat nurodytuose filialuose bus atnaujinta dalis baldų.Įgyvendinant projektą bus atliekami šie darbai:

Akmenynų bibliotekos filiale: langų ir durų keitimo darbai; radiatorių išmontavimas ir jų keitimas naujais; centrinio šildymo vamzdynų montavimas; sienų ir vidaus paviršių paruošimo ir dažymo darbai; keramikinių plytelių klojimo darbai; elektros instaliacijos ir apšvietimo keitimo darbai; matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimo darbai; akustinių lubų įrengimo darbai.

Brukų bibliotekos filiale: betonavimo darbai; grindų ir pertvarų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas; laidų komplektavimo ir tiesimo bei paslėptosios instaliacijos ir apšvietimo darbai; paviršių aptaisymas gipso plokštėmis; sienų ir vidaus paviršių paruošimo ir dažymo darbai; radiatorių keitimo naujais darbai; sanitarinių mazgų atnaujinimas; pakabinamų lubų įrengimas; apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimo darbai.

Jungėnų bibliotekos filiale: lentinių grindų, mūrinių konstrukcijų ardymo darbai; elektros instaliacijos ir apšvietimo keitimo darbai; radiatorių išmontavimo ir keitimo naujais darbai; centrinio šildymo vamzdynų montavimo darbai; grindų keitimo darbai; pakabinamų lubų įrengimo darbai; vidaus paviršių, sienų paviršių paruošiamieji darbai ir jų dažymas; pakabinamų lubų įrengimas; sanitarinių mazgų atnaujinimas; apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimo darbai.

Liubavo bibliotekos filiale: lentinių grindų, mūrinių konstrukcijų ardymo darbai; elektros instaliacijos ir apšvietimo keitimo darbai; radiatorių išmontavimo ir keitimo naujais darbai; centrinio šildymo vamzdynų montavimo darbai; grindų keitimo darbai; vidaus paviršių, sienų paviršių paruošiamieji darbai ir jų dažymas; pakabinamų lubų įrengimas; sanitarinių mazgų atnaujinimas; apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimo darbai.

Sangrūdos bibliotekos filiale: grindų keitimo darbai; langų ir durų keitimo darbai; elektros instaliacijos ir apšvietimo keitimo darbai; radiatorių išmontavimo ir keitimo naujais darbai; centrinio šildymo vamzdynų montavimo darbai; vidaus paviršių, sienų paviršių paruošiamieji dažymui darbai ir jų dažymas; pakabinamų lubų įrengimas; sanitarinių mazgų atnaujinimas; apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimo darbai.

LEADER-12-KALVARIJA-03-011 332 168,35/69 755,35
IŠ VISO:       564 661,87/110 416,71 

 

 PASTABA. Kitiems teiktiems projektams parama neskiriama.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *