2018 m. vasario 26 d. Kalvarijos vietos veiklos grupė ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ sutartį. Projektas bus įgyvendinamas su partneriais: Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubu „Arka“, Kalvarijos gimnazija bei Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija.

Įgyvendinant projektą numatomos šios veiklos:

  1. Informaciniai renginiai

Informaciniuose renginiuose bus pateikiama informacija apie tai, kokią informaciją galima gauti iš savivaldybės įstaigų, kaip ir kur kreiptis rūpimais klausimais, kaip ir kam pateikti pasiūlymus dėl savivaldai deleguotų funkcijų vykdymo tobulinimo, apie savivaldos institucijų bei jų pareigūnų atskaitingumą gyventojams, kaip ir kam teikti pranešimus, skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo bei kitų darbo trūkumų, apie galimybę dalyvauti aktyviai  sprendžiant vietos klausimus, apie teisinį piliečių dalyvavimo reglamentavimą ir pan.

  1. Advokacijos mokymai

Advokacijos mokymuose NVO atstovai sužinos, kas yra advokacija, kokios yra advokacijos rūšys, susipažins su įtakos darymo viešajai politikai būdais, advokacijos metodais, advokacijos įrankiais, pasirengs advokacijos planus. Planuojama, jog mokymus ves žmogaus teisių srities ekspertai, advokacijos praktikai, praktinius užsiėmimus – žiniasklaidos, politikos, valstybės institucijų atstovai. NVO atstovų įgytos žinios bei įgūdžiai darys įtaką sprendimų priėmėjams ir paskatins laukiamus pokyčius viešojoje politikoje.

  1. Mokymai, siekiant įtraukti gyventojus į biudžeto rengimą ir svarstymą, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymą, infrastruktūros projektų svarstymą

Mokymų metu gyventojai bus supažindinami su įvairių piliečių grupių atstovų galimybe dalyvauti darbo grupių, kuriose bus rengiamas biudžeto projektas, veikloje, biudžeto projekto aptarimuose, galimybe parengti kreipimąsi dėl pasiūlymų tobulinti biudžeto projektą bei dalyvauti tarybos posėdžiuose, kuriuose bus priimami sprendimai dėl biudžeto patvirtinimo.

Taip pat  šie mokymai padės suaktyvinti gyventojus, paskatins juos organizuoti apklausas dėl poreikio kelių tvarkymui, sureitingavimo, viešojo svarstymo iniciavimo ir pan.

Mokymų metu gyventojai bus supažindinti ir su jų galimybėmis įtakoti investicinių projektų įgyvendinimą, sužinos, koks savivaldybės administracijos bei kitų atsakingų institucijų dialogas turėtų būti vystomas su visuomene ir pan.

  1. Įžanginiai jaunimo mokymai apie savivaldybių tarybų institucijas

Mokymai skirtis aktyviam Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių jaunimui, ypač aukštesniųjų klasių moksleiviams, kuriems rūpi savivaldybių bendruomenių ir jų išrinktų atstovų bei jų suformuotų ir kontroliuojamų viešojo administravimo institucijų teisė ir galia savarankiškai tvarkyti ir valdyti bendruomenės viešuosius reikalus, kuriems įdomu susipažinti su savivaldybės tarybos institucija, jų sudėtimi, formomis, su savivaldybių tarybų vykdoma veikla, su dalyvavimo savivaldybių tarybos posėdžiuose tvarka ir pan.

  1. Jaunimo mokymai sukuriant simuliacines savivaldybių tarybas

Aktyviausia Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių jaunimo dalis, ypač gimnazijų aukštesniųjų klasių moksleiviai, yra išreiškę iniciatyvą sukurti simuliacines savivaldybės tarybas, vykdyti veiklą ir įtakoti Kalvarijos bei Kazlų Rūdos savivaldybių tarybos sprendimų priėmimus. Tačiau žinių nuo ko pradėti, kaip teisingai ir efektyviai vykdyti šią veiklą – trūksta. Siekiant išspręsti šią problemą, numatoma vykdyti mokymus, kurių metu moksleiviai susipažintų su savivaldybių tarybų vykdoma veikla, sukurtų tikrųjų tarybų analogą – simuliacines savivaldybių tarybas, kurios nagrinėtų paskelbtus tarybos sprendimų projektus, organizuotų komitetų posėdžius, tarybos posėdžius, priimtų sprendimus, susipažintų su galimybėmis dalyvauti savivaldybių tarybos posėdžiuose bei įtakoti tarybų sprendimus.

  1. Konferencijos „Pilietinė visuomenė – misija mūsų visų ir kiekvieno” organizavimas

Konferencija organizuojama, siekiant šviesti visuomenę, supažindinant, kad aktyvus / pilietiškas asmuo, turintis teises ir pareigas dalyvauti rinkimuose, priimamų sprendimų procesuose ir pan. bei aktyviai teisėmis ir pareigomis naudodamasis, gali įtakoti įvairių vietos problemų sprendimą. Konferencijoje taip pat bus kalbama ir apie korupciją, kuriai sąlygas egzistuoti sudaro ir pilietiškumo stoka, antikorupcines iniciatyvas, korupcijos prevenciją. Ši veikla pasitarnaus gyventojų supažindinimui su pilietiško asmens teisėmis, pareigomis bei atsakomybėmis, pilietiniu sąmoningumu, savanorystės svarba pilietinėje visuomenėje, partneryste įvairiuose sektoriuose, visuomenės dalyvavo viešajame administravime būdais (rengiant viešus svarstymus, pranešimus, organizuojant demonstracijas, vykdant rinkimines kampanijas ir pan.), pilietinėmis iniciatyvomis.

Įgyvendinant projektą numatoma įtraukti savanorius, kurie dirbs organizuojant ir vykdant mokymus Kazlų Rūdos savivaldybėje (grupių sudarymas, dalyvių sukvietimas, mokymų grafikų sudarymas, dalyvių sąrašų parengimas, registracija mokymų metu, dalyvių nuvežimo į mokymus ir parvežimo atgal organizavimas), savanoriaus organizuojant ir vykdant konferencijos veiklą (dalyvių sukvietimas, registracija renginio metu, lektorių suradimas, sukvietimas, pranešimų temų suderinimas, darbotvarkės sudarymas), o taip pat dalins ir platins informacinio turinio lankstukus Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse.

Projektui įgyvendinti skirta iki 77 070,44 Eur suma.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *