Kalvarijos vietos veiklos grupė baigė įgyvendinti projektą „Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ (projekto Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0027). Projektas įgyvendintas su partneriais: Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubu „Arka“, Kalvarijos gimnazija bei Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija.Projekto metu įgyvendintos šios veiklos, kuriose dalyvavo virš 800 Kalvarijos bei Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojų:

1. Informaciniai renginiai
Informaciniuose renginiuose buvo pateikiama informacija apie tai, kokią informaciją galima gauti iš savivaldybės įstaigų, kaip ir kur kreiptis rūpimais klausimais, kaip ir kam pateikti pasiūlymus dėl savivaldai deleguotų funkcijų vykdymo tobulinimo, apie savivaldos institucijų bei jų pareigūnų atskaitingumą gyventojams, kaip ir kam teikti pranešimus, skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo bei kitų darbo trūkumų, apie galimybę dalyvauti aktyviai sprendžiant vietos klausimus, apie teisinį piliečių dalyvavimo reglamentavimą ir kt.

2. Advokacijos mokymai
Advokacijos mokymuose NVO atstovai sužinojo, kas yra advokacija, kokios yra advokacijos rūšys, susipažino su įtakos darymo viešajai politikai būdais, advokacijos metodais, advokacijos įrankiais, pasirengė advokacijos planus.

3. Mokymai, siekiant įtraukti gyventojus į biudžeto rengimą ir svarstymą, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymą, infrastruktūros projektų svarstymą
Mokymų metu gyventojai buvo supažinti su įvairių piliečių grupių atstovų galimybe dalyvauti darbo grupių, kuriose bus rengiamas biudžeto projektas, veikloje, biudžeto projekto aptarimuose, galimybe parengti kreipimąsi dėl pasiūlymų tobulinti biudžeto projektą bei dalyvauti tarybos posėdžiuose, kuriuose priimami sprendimai dėl biudžeto patvirtinimo.
Taip pat mokymų metu gyventojai buvo supažindinti ir su jų galimybėmis įtakoti investicinių projektų įgyvendinimą, sužinojo, koks savivaldybės administracijos bei kitų atsakingų institucijų dialogas turėtų būti vystomas su visuomene ir kt.

4. Įžanginiai jaunimo mokymai apie savivaldybių tarybų institucijas.
Mokymai buvo skirti aktyviam Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių jaunimui, ypač aukštesniųjų klasių moksleiviams. Mokymų dalyviai susipažino su savivaldybių bendruomenių ir jų išrinktų atstovų bei jų suformuotų ir kontroliuojamų viešojo administravimo institucijų teise ir galia savarankiškai tvarkyti ir valdyti bendruomenės viešuosius reikalus, taip pat su savivaldybės tarybos institucija, jų sudėtimi, formomis, su savivaldybių tarybų vykdoma veikla, su dalyvavimo savivaldybių tarybos posėdžiuose tvarka ir kt.

5. Jaunimo mokymai sukuriant simuliacines savivaldybių tarybas
Mokymų metu jaunimo atstovai susipažino su savivaldybių tarybų vykdoma veikla, sukūrė tikrųjų tarybų analogą – simuliacines savivaldybių tarybas bei nagrinėjo paskelbtus tarybos sprendimų projektus, organizavo komitetų posėdžius, tarybos posėdžius, priiminėjo sprendimus, susipažino su galimybėmis dalyvauti savivaldybių tarybos posėdžiuose bei įtakoti tarybų sprendimus.

6. Konferencijos “Pilietinė visuomenė – misija mūsų visų ir kiekvieno” organizavimas
Konferencijos metu (moderatoriai R.Šapauskas, L.Viganauskas) buvo kalbama apie tai, kad aktyvus / pilietiškas asmuo, turintis teises ir pareigas dalyvauti rinkimuose, priimamų sprendimų procesuose ir pan. bei aktyviai teisėmis ir pareigomis naudodamasis, gali įtakoti įvairių vietos problemų sprendimą. Taip pat buvo kalbama ir apie korupciją, kuriai sąlygas egzistuoti sudaro ir pilietiškumo stoka, antikorupcines iniciatyvas, korupcijos prevenciją.

Į projekto įgyvendinimą buvo įtraukti savanoriai, kurie dirbo organizuojant ir vykdant mokymus, savanoriavo organizuojant ir vykdant konferenciją, o taip pat dalino ir platino informacinio turinio lankstukus Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse.